Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Innerwaard.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Innerwaard is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Innerwaard spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Innerwaard persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij Innerwaard, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

Doeleinden van de verwerking

Innerwaard zal persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het bieden van onderwijs;
 • het informeren van ouders/verzorgers;
 • het beantwoorden van vragen;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Innerwaard verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leerlingen:

1. Contactgegevens

 • 1a: naam, voornaam;
 • 1b: geboortedatum, geslacht;
 • 1c: overige gegevens te weten: adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens.

2. Nationaliteit en geboorteplaats

3. Ouders/verzorgers

Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) alsmede het opleidingsniveau van de ouders/ verzorgers.

4. Medische gegevens

Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling (bijvoorbeeld in geval allergieën).

5. Onderwijsgegevens

Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:

 • schoolloopbaan;
 • gespreksverslagen;
 • leerlingvolgsysteem;
 • zorgregistratie (inclusief ontwikkelperspectief OPP/medische gegevens)
 • verzuimregistratie.

6. Beeldmateriaal

Foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.

7. BSN (PGN)

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.

8. Keten-ID (Eck-ID)

Unieke ID voor de ‘educatieve contentketen’. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.

Innerwaard verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen tenzij met uw toestemming en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking

Innerwaard verwerkt persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Innerwaard of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Wettelijke plicht: De Wet op het Primair Onderwijs is van toepassing op Innerwaard. Innerwaard verwerkt persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op Innerwaard rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Innerwaard een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Innerwaard gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als Innerwaard persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, dan zal Innerwaard uw toestemming vragen voordat Innerwaard de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Innerwaard kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoons- gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Innerwaard maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Innerwaard verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Innerwaard verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Innerwaard geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Innerwaard waarborgt dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Innerwaard heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

De toegang tot persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Innerwaard betrokken zijn bij de verlening van diensten of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene verschillende rechten. Innerwaard vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen naar of persoonlijk een verzoek te doen bij de directie op school. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Innerwaard verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van persoonsgegevens indien Innerwaard deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Innerwaard de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om persoonsgegevens door Innerwaard over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Innerwaard. Bij een dergelijk verzoek zal Innerwaard de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van Innerwaard, kunt u dit melden bij Innerwaard zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

U kunt contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Innerwaard via het onderstaande adres:

Innerwaard
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
info@innerwaard.nl
tel. 0316-263544