Aanmelden

Uw kind aanmelden

Uw kind is van harte welkom op een school die onderdeel is van Stichting Innerwaard. Hoe u uw kind kunt aanmelden, vertellen we u hieronder.

Aanmelden op een basisschool

De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek – op locatie of telefonisch -waarin in ieder geval wordt nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. In dit gesprek komen de sterke punten van uw kind aan de orde, net als mogelijke andere punten waarmee de school rekening moet houden. Ouders krijgen in dat gesprek informatie over de school en de procedure.

Als ouders aangeven aan dat ze hun kind willen aanmelden, krijgen ze het inschrijfformulier mee of toegestuurd. De directeur geeft dan aan dat hij/zij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/haar school kan worden geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere school in het samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders om informatie van de voorschoolse voorziening of andere relevante informatie te verstrekken.

Als de school denkt dat de leerling op zijn of haar plek is op de school, krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de inschrijving.

Ambulante Begeleiding

Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet, wordt u als ouder vooraf hierin gekend.

Ondersteuningsteam

Elke school heeft een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het gezin.

In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht, een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog).

Als uw kind besproken wordt in het ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd.

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Als blijkt dat de school niet het onderwijs kan bieden dat uw zoon of dochter nodig heeft, zal de school een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).

Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven, kan uw zoon of dochter worden aangemeld op de betreffende school. Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (SBO) een aantal vaste instroom- momenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april. Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het Speciaal Onderwijs.